หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

ประกาศนียบัตร

การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต

หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้

การเรียนรูปแบบ Online

การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

การเรียนรูปแบบ Onsite

การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

รายชื่อหลักสูตร Reskill/Upskill

การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม

เน้นสร้างความแตกต่างให้กับ "เครื่องดื่มธัญพืช " ด้วยหลักสูตร "การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม" ที่เน้นกระบวนการผลิต เน้นการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 999.00 บาท

การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้

มาร่วมเปลี่ยน "เมี่ยงคำเดิมๆ" ให้มีความแปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักสูตร "การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้" โดยการนำดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบ เพิ่มประโยชน์ เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 999.00 บาท

การผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาขนมจีบ และซาลาเปาให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยการนำพืชและสมุนไพร หรือการนำปลาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 999.00 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

พัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

พัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

พัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน