หลักสูตร Reskill/Upskill

หลักสูตร Reskill/Upskill เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเชิงปฏิบัติการ (Onsite) การอบรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online) และการเรียนในรูปแบบ ผสมผสาน (Hybrid)

ประกาศนียบัตร

การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต

หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้

การเรียนรูปแบบ Online

การเรียนรู้ผ่าน Online Platform

การเรียนรูปแบบ Onsite

การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

รายชื่อหลักสูตร Reskill/Upskill

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #3

ศึกษาธรรมชาติทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ ก๊าซ ของแข็ง การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตของเซลล์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาและบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม

เน้นสร้างความแตกต่างให้กับ "เครื่องดื่มธัญพืช " ด้วยหลักสูตร "การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม" ที่เน้นกระบวนการผลิต เน้นการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตร แบบสมาร์ทฟาร์ม เปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าต่ออนาคตของคุณ ค้นพบโลกของเทคโนโลยีที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในวงกว้างของการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม มาร่วมเรียนกับเรา และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาขนมจีบ และซาลาเปาให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยการนำพืชและสมุนไพร หรือการนำปลาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้

มาร่วมเปลี่ยน "เมี่ยงคำเดิมๆ" ให้มีความแปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักสูตร "การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้" โดยการนำดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบ เพิ่มประโยชน์ เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำโครงการก่อสร้างและผังเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น นำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นได้ก้าวเป็นท้องถิ่น 4.0 ต่อไปในอนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #2

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ศึกษาชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต และวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบภาพรวมของวิทยาการข้อมูล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เห็ด 3 H กับนวัตกรรุ่นใหม่

พัฒนาและต่อยอดการทำเห็ดนางฟ้าคุณภาพปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

รอบรู้เรื่อง Ai ตอบโจทย์ชีวิตใหม่ให้ Around The World

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในโลก AI โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาในการทำงาน และในชีวิตประจำวันที่ทันสมัย

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

พัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณสารสัมพันธ์ ชีววิทยา วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และการให้ข้อมูล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

สร้างตัวตน สร้างรายได้ ใน Tiktok

อยาก "สร้างตัวตน" อยาก "ขายของ" อย่าพลาด นาทีทองของ "ตลาด Tiktok"

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนของบุคคลและองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม TikTok

ไม่ว่าคุณจะใครในสังคมหรือในโลกใบนี้ คุณก็สามารถที่จะสื่อสาร แบ่งปัน และสร้างตัวตน ได้อย่างไร้ขีดจำกัดในโลกออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม TikTok แค่คลิก ชีวิตก็เปลี่ยน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

TikTok Marketing สื่อสารอย่างไรสร้างรายได้ให้ปัง

มาเรียนรู้ TikTok และเตรียมพร้อมใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสื่อสาร และสร้างกลยุทธ์การขายของคุณเพื่อเพิ่มยอดขาย และสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณ!

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานเคมี

การเรียนการสอน แบบผสมในชั้นเรียนและออนไลน์ (Hybrid)

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล

เพื่อพัฒนากำลังคนวัยทำงานให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล ให้มีความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพการทำงานที่ตอบสนองวิถีอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นทางเลือกที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาตนเองมากขึ้น ไม่ว่าเป็นด้านการสร้างและการออกแบบแบรนด์ให้สินค้าและบริการ ให้ทันสมัย การใช้อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) และการค้าดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีทางกระบวนการข้อความรูปภาพ และเสียง (Multimedia) ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อธุรกิจกิจการ หรือองค์การในปัจจุบันหรืออนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน