การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม เทคนิคในการแปรรูป
-  การเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม
-  ขั้นตอนการผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม