URU MOOC

การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเศรษฐกิจ: หลักการผลิตมะม่วงหิมพานต์เบื้องต้น

ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และวิธีเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการดิน การจัดการต้น การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ChatGPT AI สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI มีความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT กับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ของหลักการสั่งคำสั่ง prompt Engineering และระบุตัวอย่าง prompt ต่าง ๆ อธิบายบทบาทการคำสั่งให้ AI เขียนโปรแกรมให้

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขนมอบพื้นฐาน

เค้กทุเรียน Durian Cake สูตรเบเกอรี่ เมนูเค้ก ชวนทำ เค้กทุเรียน ทำจาก บัตเตอร์เค้กมะพร้าว หรือ เค้กเนื้อมะพร้าว ราดครีมชีสทุเรียน ราดซอสน้ำมะพร้าว แต่งหน้าด้วยเนื้อทุเรียน และ เนื้อมะพร้าว

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารพื้นถิ่น

อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดการเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าใจแนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถบูรณาการ และประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

GE Online

รายวิชาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการประกอบธุรกิจ การตลาดดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนธุรกิจฉบับย่อ และการเรียนรู้สู่สนามธุรกิจ

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิชาพลเมืองตื่นรู้

แนวคิดเรื่องพลเมืองเข้มแข็ง รูปแบบการปกครอง สถาบันทางสังคม การสร้างความตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ของสังคมไทยและสังคมโลก บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจความแตกต่าง และหลากหลาย ความเป็นพหุวัฒนธรรมทางสังคมร่วมมือกันสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมโลก

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย