โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปี 2566

Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา
Module ที่ 3 การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก