การผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตขนมจีบ และซาลาเปาเพื่อสุขภาพ เทคนิคในการแปรรูป
-  การเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการผลิตขนมจีบ และซาลาเปา
-  ขั้นตอนการผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ