เศรษฐกิจดิจิทัล

เนื้อหาของหลักสูตร

          1. การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (เทียบเคียงวิชาผู้ประกอบการยุคใหม่ 0001209)

2. เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (3500101)

3. การวิเคราะห์โครงการและแผนงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (3593303)

4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5000111)

5. เศรษฐกิจดิจิทัล (3593221)  

6. การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจในยุคดิจิทัล (3593301)

7. การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล (3592201)

8. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (เทียบเคียงวิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3592302)

9. การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล (เทียบเคียงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 3593218)

10. ภาษีอากรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (เทียบเคียงวิชา เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 3592213)