การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้

-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้ เทคนิคการแปรรูป
-  การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้
-  ขั้นตอนการผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้