Welcome to URU Lifelong Learning

UTTARADIT RAJABHAT UNINVERSITY

URU School of Lifelong Education

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไปอ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษาในระบบ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมขององค์กร

ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้

หลากหลายทางเลือกสู่การเรียนรู้ เช่น บริการระบบสนับสนุนบริหาร จัดการการเรียนการสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์กรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และบริการเนื้อหาสาระ ความรู้ต่างๆบทเรียน และข้อสอบออนไลน์สำหรับ บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร ReSkill / UpSkill

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นทางเลือกที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาตนเองมากขึ้น ไม่ว่าเป็นด้านการสร้างและการออกแบบแบรนด์ให้สินค้าและบริการ ให้ทันสมัย การใช้อี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) และการค้าดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีทางกระบวนการข้อความรูปภาพ และเสียง (Multimedia) ตลอดจนการสร้างการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อธุรกิจกิจการ หรือองค์การในปัจจุบันหรืออนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานเคมี

การเรียนการสอน แบบผสมในชั้นเรียนและออนไลน์ (Hybrid)

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

URU-MOOC

ขนมอบพื้นฐาน

เค้กทุเรียน Durian Cake สูตรเบเกอรี่ เมนูเค้ก ชวนทำ เค้กทุเรียน ทำจาก บัตเตอร์เค้กมะพร้าว หรือ เค้กเนื้อมะพร้าว ราดครีมชีสทุเรียน ราดซอสน้ำมะพร้าว แต่งหน้าด้วยเนื้อทุเรียน และ เนื้อมะพร้าว

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารพื้นถิ่น

อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายวิชาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการประกอบธุรกิจ การตลาดดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำแผนธุรกิจฉบับย่อ และการเรียนรู้สู่สนามธุรกิจ

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

GE ONLINE

ยังไม่พบข้อมูลหลักสูตร GE ONLINE

THAI-MOOC

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 | Entrepreneurship in 21 st-Century

Read More

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | Economics for happy living

Read More

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Philosophy of Sufficiency Economy

Read More
<

คำถามที่พบบ่อย ?

A: มีทั้งหมด 2 ประเภท
  • เรียนร่วมในกระบวนวิชากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปฏิทินการศึกษา
  • เรียนในหลักสูตรอบรมตามตารางการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร

A: สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.uru.ac.th/ เป็นผู้เรียนในหลักสูตระยะสั้นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ?
  • เลือกเมนู “หลักสูตรทั้งหมด” คลิกลงทะเบียนในหลักสูตรที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนโดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
  • ผู้จัดหลักสูตรจะตรวจสอบคุณสมบัติและการตอบกลับทางอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และการชำระเงิน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนผ่าน www.lifelong.uru.ac.th/
  • หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งเตือนและชำระเงินก่อนการเปิดหลักสูตรอบรม

A: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรรับรองสรรถนะจะได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านการประเมินตามเงื่อนไขในหลักสูตร การติดตามผลการอบรมผู้เรียนสามารถทราบผลการอบรมได้บนเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและติดต่อขอรับใบรับรองสมรรถนะที่ลงนามโดยอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน ได้ที่ส่วนงานที่จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ผู้เรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เรียนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวโหลดบัตรผู้เรียนได้จากการเข้าสู่ระบบโดยการ login