เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาของหลักสูตร

         -  การเขียนแบบวิศวกรรม     -  การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม        

            -  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร     -  การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า                                             

           -  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง     -  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

           -  การจัดการและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า     -  นวัตกรรมทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ          

      -  การออกแบบฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่งและการจัดแสดงสินค้า     -  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 

          -  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     -  การเขียนแบบและการจำลองข้อมูลอาคารด้วยคอมพิวเตอร์