เรียนร่วมกับ มรอ.

เกี่ยวกับเรียนร่วม มรอ.

วิชาเรียนร่วม คือวิชาที่คณะต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มรอ. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรี หากผู้เรียนประสงค์จะเรียนเพื่อปริญญาในอนาคตผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของ ตามรูปแบบปกติ หากได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา มรอ. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เก็บสะสมไว้ โดยไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีก

ปฏิทินการศึกษา 1 / 2566

ลงทะเบียนเรียนร่วม
20 พ.ค. 2566
28 ก.ค. 2566

เปิดภาคการศึกษา
06 มิ.ย. 2566
09 ต.ค. 2566

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน
25 พ.ค. 2566
28 ก.ค. 2566

ชำระเงิน
01 มิ.ย. 2566
11 ส.ค. 2566

รายชื่อรายวิชาเรียนร่วม

# รายวิชา กลุ่มเรียน วัน / เวลาที่เรียน ผู้สอน
ไม่พบรายวิชาเรียนร่วมที่เปิดในช่วงเวลานี้