เรียนร่วมกับ มรอ.

เกี่ยวกับเรียนร่วม มรอ.

วิชาเรียนร่วม คือวิชาที่คณะต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษาทุกสถาบัน หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษา มรอ. ในวิชาทั้งระดับปริญญาตรี หากผู้เรียนประสงค์จะเรียนเพื่อปริญญาในอนาคตผู้เรียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาของ ตามรูปแบบปกติ หากได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา มรอ. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เก็บสะสมไว้ โดยไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีก

ปฏิทินการศึกษา 3 / 2566

ลงทะเบียนเรียนร่วม
23 ม.ค. 2567
12 ก.พ. 2567

เปิดภาคการศึกษา
09 ม.ค. 2567
12 พ.ค. 2567

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน
12 ก.พ. 2567
13 ก.พ. 2567

ชำระเงิน
29 ม.ค. 2567
10 มี.ค. 2567

รายชื่อรายวิชาเรียนร่วม

# รายวิชา กลุ่มเรียน วัน / เวลาที่เรียน ผู้สอน
ไม่พบรายวิชาเรียนร่วมที่เปิดในช่วงเวลานี้