การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม

รายวิชาในหลักสูตร
     -  หลักการพืชสวน
     -  ระบบเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม สําหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์
     -  นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์รองรับ ระบบไอโอที
     -  การออกแบบและสร้างสมาร์ทฟาร์ม ด้วยนวัตกรรมไอโอที