การจัดการเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์

หลักสูตรการจัดการเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาได้ทั้งหมด 6 หัวข้อ ประกอบด้วย
   1. แนวคิดด้านภัยพิบัติ (
7 ชั่วโมง)
   2. หลักการและแนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (
7 ชั่วโมง) 
   3. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติชุมชน (
7 ชั่วโมง)  
   4. การรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพื้นที่เหมาะสมการอพยพ (7 ชั่วโมง)
   5. การบริหารจัดการและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (7 ชั่วโมง)
   6. การจัดทำแผนการบริหารจัดการและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (10 ชั่วโมง)
โดยมีรูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมแบบชั้นเรียนและออนไลน์