Welcome to URU Lifelong Learning

UTTARADIT RAJABHAT UNINVERSITY

URU School of Lifelong Education

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไปอ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษาในระบบ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมขององค์กร

ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้

หลากหลายทางเลือกสู่การเรียนรู้ เช่น บริการระบบสนับสนุนบริหาร จัดการการเรียนการสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์กรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และบริการเนื้อหาสาระ ความรู้ต่างๆบทเรียน และข้อสอบออนไลน์สำหรับ บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร ReSkill / UpSkill

การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม

เน้นสร้างความแตกต่างให้กับ "เครื่องดื่มธัญพืช " ด้วยหลักสูตร "การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม" ที่เน้นกระบวนการผลิต เน้นการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาขนมจีบ และซาลาเปาให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยการนำพืชและสมุนไพร หรือการนำปลาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้

มาร่วมเปลี่ยน "เมี่ยงคำเดิมๆ" ให้มีความแปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักสูตร "การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้" โดยการนำดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบ เพิ่มประโยชน์ เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำโครงการก่อสร้างและผังเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น นำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นได้ก้าวเป็นท้องถิ่น 4.0 ต่อไปในอนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #2

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ศึกษาชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต และวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบภาพรวมของวิทยาการข้อมูล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เห็ด 3 H กับนวัตกรรุ่นใหม่

พัฒนาและต่อยอดการทำเห็ดนางฟ้าคุณภาพปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

รอบรู้เรื่อง Ai ตอบโจทย์ชีวิตใหม่ให้ Around The World

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ในโลก AI โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาในการทำงาน และในชีวิตประจำวันที่ทันสมัย

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

URU-MOOC

การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเศรษฐกิจ: หลักการผลิตมะม่วงหิมพานต์เบื้องต้น

ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และวิธีเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการดิน การจัดการต้น การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ChatGPT AI สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI มีความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT กับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ของหลักการสั่งคำสั่ง prompt Engineering และระบุตัวอย่าง prompt ต่าง ๆ อธิบายบทบาทการคำสั่งให้ AI เขียนโปรแกรมให้

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขนมอบพื้นฐาน

เค้กทุเรียน Durian Cake สูตรเบเกอรี่ เมนูเค้ก ชวนทำ เค้กทุเรียน ทำจาก บัตเตอร์เค้กมะพร้าว หรือ เค้กเนื้อมะพร้าว ราดครีมชีสทุเรียน ราดซอสน้ำมะพร้าว แต่งหน้าด้วยเนื้อทุเรียน และ เนื้อมะพร้าว

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารพื้นถิ่น

อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดการเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าใจแนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถบูรณาการ และประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

THAI-MOOC

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 | Entrepreneurship in 21 st-Century

Read More

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | Economics for happy living

Read More

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Philosophy of Sufficiency Economy

Read More
<

คำถามที่พบบ่อย ?

A: มีทั้งหมด 2 ประเภท
  • เรียนร่วมในกระบวนวิชากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปฏิทินการศึกษา
  • เรียนในหลักสูตรอบรมตามตารางการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร

A: สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.uru.ac.th/ เป็นผู้เรียนในหลักสูตระยะสั้นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ?
  • เลือกเมนู “หลักสูตรทั้งหมด” คลิกลงทะเบียนในหลักสูตรที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนโดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
  • ผู้จัดหลักสูตรจะตรวจสอบคุณสมบัติและการตอบกลับทางอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และการชำระเงิน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนผ่าน www.lifelong.uru.ac.th/
  • หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งเตือนและชำระเงินก่อนการเปิดหลักสูตรอบรม

A: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรรับรองสรรถนะจะได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านการประเมินตามเงื่อนไขในหลักสูตร การติดตามผลการอบรมผู้เรียนสามารถทราบผลการอบรมได้บนเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและติดต่อขอรับใบรับรองสมรรถนะที่ลงนามโดยอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน ได้ที่ส่วนงานที่จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ผู้เรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เรียนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวโหลดบัตรผู้เรียนได้จากการเข้าสู่ระบบโดยการ login