Welcome to URU Lifelong Learning

UTTARADIT RAJABHAT UNINVERSITY

URU School of Lifelong Education

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไปอ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษาในระบบ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมขององค์กร

ก้าวทันโลกแห่งการเรียนรู้

หลากหลายทางเลือกสู่การเรียนรู้ เช่น บริการระบบสนับสนุนบริหาร จัดการการเรียนการสอนและฝึกอบรมแก่บุคลากรขององค์กรหรือนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษา และบริการเนื้อหาสาระ ความรู้ต่างๆบทเรียน และข้อสอบออนไลน์สำหรับ บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร ReSkill / UpSkill

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #3

ศึกษาธรรมชาติทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แนวโค้ง ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ ก๊าซ ของแข็ง การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตของเซลล์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาและบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม

เน้นสร้างความแตกต่างให้กับ "เครื่องดื่มธัญพืช " ด้วยหลักสูตร "การผลิตน้ำนมธัญพืชพร้อมดื่ม" ที่เน้นกระบวนการผลิต เน้นการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การพัฒนานวัตกรรมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ เพื่อใช้งานด้านการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตร แบบสมาร์ทฟาร์ม เปิดประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและมีคุณค่าต่ออนาคตของคุณ ค้นพบโลกของเทคโนโลยีที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในวงกว้างของการเกษตรและระบบสมาร์ทฟาร์ม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม มาร่วมเรียนกับเรา และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตขนมจีบและซาลาเปาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาขนมจีบ และซาลาเปาให้มีความแปลกใหม่ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยการนำพืชและสมุนไพร หรือการนำปลาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้

มาร่วมเปลี่ยน "เมี่ยงคำเดิมๆ" ให้มีความแปลกใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยหลักสูตร "การผลิตเมี่ยงคำดอกไม้กินได้" โดยการนำดอกไม้มาเป็นวัตถุดิบ เพิ่มประโยชน์ เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำโครงการก่อสร้างและผังเมือง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น นำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท้องถิ่นได้ก้าวเป็นท้องถิ่น 4.0 ต่อไปในอนาคต

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมรรถนะและความถนัดในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการลาออกระหว่างเรียนได้

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #2

เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ศึกษาชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต และวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบภาพรวมของวิทยาการข้อมูล

ไม่ได้อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน

URU-MOOC

รอบรู้เรื่อง Ai ตอบโจทย์ชีวิตใหม่ให้ Around The World

พัฒนาทักษะในการใช้ AI กับการใช้งานจริงเพื่อยกระดับชีวิต พร้อมตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเศรษฐกิจ: หลักการผลิตมะม่วงหิมพานต์เบื้องต้น

ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และวิธีเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการดิน การจัดการต้น การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ChatGPT Ai สร้างโลกการเรียนรู้ใหม่ให้ World Wide Work

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI มีความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT กับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้ของหลักการสั่งคำสั่ง prompt Engineering และระบุตัวอย่าง prompt ต่าง ๆ อธิบายบทบาทการคำสั่งให้ AI เขียนโปรแกรมให้

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขนมอบพื้นฐาน

เค้กทุเรียน Durian Cake สูตรเบเกอรี่ เมนูเค้ก ชวนทำ เค้กทุเรียน ทำจาก บัตเตอร์เค้กมะพร้าว หรือ เค้กเนื้อมะพร้าว ราดครีมชีสทุเรียน ราดซอสน้ำมะพร้าว แต่งหน้าด้วยเนื้อทุเรียน และ เนื้อมะพร้าว

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาหารพื้นถิ่น

อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดการเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าใจแนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถบูรณาการ และประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ

อยู่ในช่วงรับลงทะเบียน
 ไม่มีค่าใช้จ่าย

THAI-MOOC

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 | Entrepreneurship in 21 st-Century

Read More

เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | Economics for happy living

Read More

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | Philosophy of Sufficiency Economy

Read More
<

คำถามที่พบบ่อย ?

A: มีทั้งหมด 2 ประเภท
  • เรียนร่วมในกระบวนวิชากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามปฏิทินการศึกษา
  • เรียนในหลักสูตรอบรมตามตารางการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร

A: สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.uru.ac.th/ เป็นผู้เรียนในหลักสูตระยะสั้นได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ?
  • เลือกเมนู “หลักสูตรทั้งหมด” คลิกลงทะเบียนในหลักสูตรที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนโดย Login ด้วย Username และ Password ที่ได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนหรือลงทะเบียนเป็นผู้เรียนใหม่
  • ผู้จัดหลักสูตรจะตรวจสอบคุณสมบัติและการตอบกลับทางอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และการชำระเงิน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเป็นผู้เรียนผ่าน www.lifelong.uru.ac.th/
  • หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งเตือนและชำระเงินก่อนการเปิดหลักสูตรอบรม

A: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรรับรองสรรถนะจะได้รับใบรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านการประเมินตามเงื่อนไขในหลักสูตร การติดตามผลการอบรมผู้เรียนสามารถทราบผลการอบรมได้บนเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตและติดต่อขอรับใบรับรองสมรรถนะที่ลงนามโดยอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน ได้ที่ส่วนงานที่จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ผู้เรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เรียนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวโหลดบัตรผู้เรียนได้จากการเข้าสู่ระบบโดยการ login