พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  4111101  ฟิสิกส์เบื้องต้น                จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   3   หน่วยกิต

-  4111102  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น     จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   1   หน่วยกิต

-  4021109  หลักเคมี 1                    จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   3   หน่วยกิต

-  4021110  ปฏิบัติการหลักเคมี 1         จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   1   หน่วยกิต

-  4031109  ชีววิทยาเบื้องต้น              จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   3   หน่วยกิต

-  4031110  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น  จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   1   หน่วยกิต
-  4091611  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น      จำนวนหน่วยกิตที่สะสม   3   หน่วยกิต