ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ จำนวน ๔๕ ชั่วโมง ได้แก่

     -  English for Hotel Service          

     -  English for Food and Beverage Service

     -  English for Travel Service
     -  English for Recreational Service
     -  Giving Information in English