การสื่อสารเพื่อสร้างตัวตนของบุคคลและองค์กรผ่านแพลตฟอร์ม TikTok

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
          แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4  เรื่อง ประกอบด้วย
          1.  การสื่อสารเพื่อสร้างตัวตน
          2.  
TikTok Starter
          3.  การสื่อสารตัวตนผ่าน TikTok
         และ4.  เทคนิคการทำคลิปลง TikTok
ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่สนใจในการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างตัวตน องค์กร ตลอดจนสามารถนำเทคนิคการผลิตคลิปวิดีโอสั้นไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ