รายวิชาผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

แนะนำรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1:  แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ (Inspiration)

บทที่ 2: การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

บทที่ 3: เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation)

บทที่ 4: การตลาด (Marketing)

บทที่ 5: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

บทที่ 6: การผลิต (Production)

บทที่ 7: การบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial) 

บทที่ 8: แผนธุรกิจ (Business Plan)

บทที่ 9: แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง (Trend)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อและการสอน GE Online