วิชาพลเมืองตื่นรู้

แนะนำรายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1: พลเมืองตื่นรู้

บทที่ 2 พลเมืองกับองค์กรทางสังคม

บทที่ 3: “การสร้างพลเมือง”

บทที่ 4: สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ

บทที่ 5: ชุมชนกับพลเมือง

บทที่ 6: ชุมชนลับแลศึกษา

บทที่ 7: พหุวัฒนธรรมและสถานการณ์โลก

บทที่ 8: พลเมืองไทยกับพลเมืองโลก

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อและการสอน GE Online