พื้นฐานเคมี

1. ชื่อหลักสูตร   พื้นฐานเคมี

    /ชื่อรายวิชา 1. เคมี 1 (เนื้อหา ม.4 เทอม 1 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

2. เคมี 2 (เนื้อหา ม.4 เทอม 2 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

3. เคมี 3 (เนื้อหา ม.5 เทอม 1 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

4. เคมี 4 (เนื้อหา ม.5 เทอม 2 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

5. เคมี 5 (เนื้อหา ม.6 เทอม 1 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

6. เคมี 6 (เนื้อหา ม.6 เทอม 2 เรียนทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติการ 15 ชั่วโมง)

7. ปฏิบัติการพื้นฐานเคมี 1 (เนื้อหา ม.4-6 เรียนปฎิบัติการ 30 ชั่วโมง)

8. ปฏิบัติการพื้นฐานเคมี 2 (เนื้อหา ม.4-6 เรียนปฎิบัติการ 30 ชั่วโมง)

2.  ประเภทหลักสูตรระยะสั้น

1 หลักสูตรฝึกอบรม /ฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะ โดยไม่เก็บสะสมหน่วยกิต

1 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต

R หลักสูตรฝึกอบรมหน่วยย่อย (Module) เพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิต

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน 30 ชั่วโมง/รายวิชา

3. ช่วงเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน

          3.1 ¨เรียนในช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่......./......... - ........./.........

          ¨เรียนในเวลาราชการ (ระบุวันเวลา).....................................................................................

¨เรียนนอกเวลาราชการ (ระบุวันเวลา)..................................................................................

          3.2 R เรียนตามช่วงเวลาที่กำหนดเป็นการเฉพาะ (ระบุวันเวลา).........................................................

                   ทุกจันทร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น. (5 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.66)

                   **ทั้งนี้ตามตกลงของแต่ละกลุ่มเรียน

4. สถานที่ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน

          หลักสูตรสาขาวิชาเคมี อาคาร STC ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. หน่วยงาน / องค์กร ร่วมมือการการจัดการเรียนการสอน

          ไม่มี

6. จำนวนที่เปิดรับผู้เรียน 30 คน/กลุ่ม

7. กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน

          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

8. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

R ชั้นเรียน (On-site)       ¨ ออนไลน์ (Online     R ผสมในชั้นเรียนและออนไลน์ (Hybrid)

          ¨ เรียนด้วยตนเองผ่านระบบ URU MOOC

          ¨ อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................

 

9. กำหนดการการฝึกอบรม (ระบุวันเวลาสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน)

          เปิดรับสมัคร วันนี้-31 มี.ค.66 เริ่มเรียน 1 เม.ย.66 เป็นต้นไป

ครั้งที่

กลุ่มเรียน

จันทร์-อังคาร

เวลา 09.00-12.00 น.

พุธ-พฤหัส

เวลา 09.00-12.00 น.

เสาร์-อาทิตย์

เวลา 09.00-12.00 น.

อื่น ๆ

1

3-4 เม.ย.66

5-6 เม.ย.66

1-2 เม.ย.66

*ตามตกลง

2

10-11 เม.ย.66

19-20 เม.ย.66

8-9 เม.ย.66

*ตามตกลง

3

17-18 เม.ย.66

26-27 เม.ย.66

22-23 เม.ย.66

*ตามตกลง

4

24-25 เม.ย.66

3-4 พ.ค.66

29-30 เม.ย.66

*ตามตกลง

5

1-2 พ.ค.66

10-11 พ.ค.66

6-7 พ.ค.66

*ตามตกลง

*วัน-เวลา เรียนสามารถตกลงเลื่อนได้ภายในกลุ่มเรียน

 

ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอน

ชื่อ   ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  0845045373  อีเมล์ pongthep.jan@uru.ac.th

ชื่อ   ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0818861587 อีเมล์  p.pinyaphong@gmail.com