การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล

โมดูลที่ 1 Basic Brand และ Design Thinking (ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง, ภาคปฏิบัติ 50 ชั่วโมง รวม 65 ชั่วโมง)

โมดูลที่ 2 ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะทางด้านการพัฒนาธุรกิจและบริการ ด้วยแนวคิด Digital Transformation (ภาคทฤษฎี 45 ชั่วโมง, ภาคปฏิบัติ 175 ชั่วโมง รวม 220 ชั่วโมง)